031 239 524 info@scpi.si

Mojca Klug

Mojca Klug, profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, se je rodila leta 1965 v Slovenj Gradcu. Leta 1997 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Bogate strokovne izkušnje si je pridobila ob delu z učenci s primanjkljaji na posameznih

področjih učenja v osnovni šoli. Sodelovala je s Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Mnogi študenti so pri njej opravljali prakso ali si ogledali predstavitve metod in materialov ter jih je uvajala v svet metodike dela za delo z učenci s posebnimi potrebami. En mandat je bila tudi asistentka na področju metodike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ob rednem delu z otroki je nekaj časa vodila lastno podjetje. Izdajala je revijo Bučka za starše osnovnošolskih otrok ter učitelje.

Kasneje je nekaj let aktivno sodelovala z Društvom Bravo in bila urednica Biltena.

Kot zunanja sodelavka Republiškega izpitnega centra se je spopadala s prilagoditvami za dijake s posebnimi potrebami, kandidate za opravljanje poklicne ali splošne mature.

S svojimi prispevki in referati se je pogosto udeleževala različnih strokovnih srečanj, konferenc ter kongresov.

Z Zavodom RS za šolstvo je kot predavateljica sodelovala pri izvedbi različnih strokovnih spopolnjevanj za strokovne delavce šol.

Trenutno je zaposlena na Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Lok, kot učiteljica na višji stopnji prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Dostopnost